วันพุธที่ 17 ธันวาคม ลูกา 1:39-45 “เอลีซาเบธ”

เอลีซาเบธ เป็นหญิงคนหนึ่งที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคริสตมาสแรกของโลก เพราะบุตรของเธอคือ ยอห์นผู้ให้บัพติสมา ซึ่งเกิดมาเพื่อจะเตรียมทางของพระเยซูคริสต์ เอลีซาเบธมีประสบการณ์อัศจรรย์กับพระเจ้า เพราะเธอให้ตั้งครรภ์ในขณะที่อายุมากแล้ว และเป็นหมัน สิ่งนี้ยืนยันว่า การตั้งครรภ์ของนางมารีย์นั้นเป็นมาจากพระเจ้า เนื่องจากเอลีซาเบธและมารีย์เป็นญาติกัน มารีย์จึงไปเยี่ยมเอลีซาเบธเพราะได้ข่าวว่า เธอตั้งครรภ์

Q1  จากสิ่งที่เกิดขึ้นกับเอลีซาเบธ (ข้อ 41) และคำพูดของเธอ (ข้อ 42-45) สะท้อนให้เห็นถึงความสุขความชื่นชมยินดีที่พระเจ้าทรงเตรียมไว้สำหรับคริสตมาสแรกของโลกอย่างไร?
Q2  เทศกาลคริสตมาสคือ เทศกาลแห่งความสุข ความชื่นชมยินดี คุณจะแบ่งปันความสุข ความชื่นชมยินดีนี้ให้กับคนอื่นๆ ได้อย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *