วันพุธที่ 24 ธันวาคม มัทธิว 2:4-6 “ผู้เป็นพระคริสต์”

4 แล้วท่านให้ประชุมบรรดามหาปุโรหิตกับพวกธรรมาจารย์ของประชาชน
ตรัสถามเขาว่า “ผู้เป็นพระคริสต์นั้นจะบังเกิดแห่งใด”
5
เขาทูลว่า “ที่บ้านเบธเลเฮมแคว้นยูเดีย เพราะว่าผู้เผยพระวจนะได้เขียนไว้ ดังนี้ว่า
6
บ้านเบธเลเฮมในแผ่นดินยูเดีย
จะเป็นบ้านเล็กน้อยที่สุดในสายตาของบรรดาผู้ครองแผ่นดินยูเดียก็หามิได้
เพราะว่าเจ้านายคนหนึ่งจะออกมาจากท่าน
ผู้ซึ่งจะครอบครองอิสราเอลชนชาติของเรา”

Q1  อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2-3 รอบ คำว่า “พระคริสต์” “บังเกิด” “บ้านเบธเลเฮม” “ครอบครอง” เกี่ยวข้องอย่างไรกับแผนการความรอดของพระเจ้า
Q2  คืนวันนี้เป็นวัน Christmas Eve เป็นเย็นแรกของวันคริสต์มาส ซึ่งมีการเฉลิมฉลองเพื่อระลึกถึง การประสูติของพระเยซู คุณเตรียมตัวเฉลิมฉลองอย่างไรสำหรับแผนการแห่งความรอดที่มีการจัดเตรียมมาอย่างดีมากกว่า 2000 ปี เพื่อคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *