วันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม มัทธิว 2:7-12 “ค้นหา & พบ & นมัสการ”

7 แล้วเฮโรดจึงเชิญพวกโหราจารย์เข้ามาเป็นการลับ ถามเขาได้ความถ้วนถี่ถึงเวลาที่ดาวนั้นได้ปรากฏขึ้น 8 แล้วท่านได้ให้พวกโหราจารย์ไปยังบ้านเบธเลเฮมสั่งว่า “จงไปค้นหากุมารนั้นเถิด เมื่อพบแล้วจงกลับมาแจ้งแก่เรา เพื่อเราจะได้ไปนมัสการท่านด้วย” 9 โหราจารย์เหล่านั้น จึงไปตามรับสั่ง และดาวซึ่งเขาได้เห็นเมื่อปรากฏขึ้นนั้นก็ได้นำหน้าเขาไป จนมาหยุดอยู่เหนือสถานที่ที่กุมารอยู่นั้น 10 เมื่อพวกโหราจารย์ได้เห็นดาวนั้นแล้ว ก็มีความยินดียิ่งนัก 11 ครั้นเข้าไปในเรือนก็พบกุมารกับนางมารีย์มารดา จึงกราบถวายนมัสการกุมารนั้น แล้วเปิดหีบหยิบทรัพย์ของเขา ออกมาถวายแก่กุมารเป็นเครื่องบรรณาการ คือ ทองคำ กำยาน และมดยอบ 12 แล้วพวกโหราจารย์ได้ยินคำเตือนในความฝัน มิให้กลับไปเฝ้าเฮโรด เขาจึงกลับไปยังเมืองของตนทางอื่น

Q1  อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2-3 รอบ จดจ่ออยู่กับคำว่า “ค้นหา” “พบแล้ว” “นมัสการ” คุณคิดว่า ท่าทีในการค้นหา แล้วพบ เพื่อนมัสการของเฮโรด กับ โหราจารย์ แตกต่างกันอย่างไร? (ดูมัทธิว 2:16-18 ประกอบเพื่อดูท่าทีของเฮโรด)
Q2  วันนี้เป็นวันคริสตมาส คุณได้ใช้เวลาค้นหาพระองค์ พบพระองค์ ด้วยท่าทีของเฮโรด หรือ โหราจารย์?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *