วันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม มัทธิว 2:7-12 “ทองคำ กำยาน และมดยอบ”

7 แล้วเฮโรดจึงเชิญพวกโหราจารย์เข้ามาเป็นการลับ ถามเขาได้ความถ้วนถี่ถึงเวลาที่ดาวนั้นได้ปรากฏขึ้น 8 แล้วท่านได้ให้พวกโหราจารย์ไปยังบ้านเบธเลเฮมสั่งว่า “จงไปค้นหากุมารนั้นเถิด เมื่อพบแล้วจงกลับมาแจ้งแก่เรา เพื่อเราจะได้ไปนมัสการท่านด้วย” 9 โหราจารย์เหล่านั้น จึงไปตามรับสั่ง และดาวซึ่งเขาได้เห็นเมื่อปรากฏขึ้นนั้นก็ได้นำหน้าเขาไป จนมาหยุดอยู่เหนือสถานที่ที่กุมารอยู่นั้น 10 เมื่อพวกโหราจารย์ได้เห็นดาวนั้นแล้ว ก็มีความยินดียิ่งนัก 11 ครั้นเข้าไปในเรือนก็พบกุมารกับนางมารีย์มารดา จึงกราบถวายนมัสการกุมารนั้น แล้วเปิดหีบหยิบทรัพย์ของเขา ออกมาถวายแก่กุมารเป็นเครื่องบรรณาการ คือ ทองคำ กำยาน และมดยอบ 12 แล้วพวกโหราจารย์ได้ยินคำเตือนในความฝัน มิให้กลับไปเฝ้าเฮโรด เขาจึงกลับไปยังเมืองของตนทางอื่น

Q1  อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2-3 รอบ จดจ่ออยู่กับคำว่า “ความยินดียิ่งนัก” “ถวาย” “เครื่องบรรณาการ” “ทองคำ กำยาน และมดยอบ” ท่าทีในใจและสิ่งที่โหราจารย์กระทำ สะท้อนให้เห็นถึงความเข้าใจของพวกเขาถึงการมาบังเกิดของพระเยซูคริสต์อย่างไร?
Q2  คุณจะนำท่าทีในใจและการกระทำของโหราจารย์ที่มีต่อพระเยซู มาใช้ในการนมัสการพระเจ้าในวันอาทิตย์ที่จะมาถึงนี้อย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *