วันพฤหัสบดีที่ 1 มกราคม สดุดี 90:12-17 “ทบทวนชีวิต V”

16 ขอให้พระราชกิจของพระองค์ปรากฏแก่ผู้รับใช้ของพระองค์

และให้ความรุ่งโรจน์ของพระองค์ปรากฏแก่ลูกหลานของเขา

Q1  อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2-3 รอบ จดจ่อกับคำว่า “พระราชกิจ” “ผู้รับใช้” “ความรุ่งโรจน์” “ปรากฏ” คำเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงชีวิตของผู้เขียนในการมองอนาคตที่ยังมาไม่ถึงอย่างไร?
Q2  ลองตั้งเป้าหมายชีวิตของคุณในปีนี้ว่า อยากจะทำสิ่งใดสัก 10 อย่าง และใช้ข้อพระคัมภีร์ตอนนี้เป็นคำอธิษฐานของคุณต่อพระเจ้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *