วันศุกร์ที่ 2 มกราคม สดุดี 90:12-17 “ทบทวนชีวิต VI”

17ขอความโปรดปรานของพระเจ้าของข้าพระองค์อยู่เหนือข้าพระองค์ทั้งหลาย

ขอทรงสถาปนาหัตถกิจของข้าพระองค์เหนือข้าพระองค์

พระเจ้าข้า ขอพระองค์ทรงสถาปนาหัตถกิจของข้าพระองค์ทั้งหลาย

Q1  อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2-3 รอบ จดจ่อกับคำว่า “ความโปรดปราน” “สถาปนา” “อยู่เหนือข้าพระองค์” คำเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงชีวิตของผู้เขียนในการมองเห็นถึง “ความสำเร็จ” ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างไร?
Q2 คุณเชื่อหรือไม่ว่า เป้าหมายที่คุณได้ตั้งไว้เมื่อวานนี้จะประสบความสำเร็จ? อ่านพระคัมภีร์ข้อนี้อีกครั้งช้าๆ และจดจ่ออยู่กับคำว่า “ความโปรดปราน” “สถาปนา” “อยู่เหนือข้าพระองค์”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *