วันเสาร์ที่ 3 มกราคม สดุดี 90:12-17 “ทบทวนชีวิต VII”

12ขอพระองค์ทรงสอนให้นับวันของข้าพระองค์

เพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายจะมีจิตใจที่มีปัญญา

Q1  อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2-3 รอบ จดจ่อกับคำว่า “สอนให้นับวัน” และ “จิตใจที่มีปัญญา” อีกครั้ง คุณเรียนรู้อะไรใหม่ๆ บ้างเกี่ยวกับการทบทวนชีวิตตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา
Q2  อธิษฐานขอบคุณพระเจ้าสำหรับหนึ่งสัปดาห์ในการทบทวนชีวิตของปีที่ผ่านมา และการได้ตั้งเป้าหมายสำหรับปีใหม่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *