หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนมกราคม 2015

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

1.เป้าหมายหลักของคริสตจักรปี 2015 ยังคงใช้ต่อเนื่องจากปี 2014 ที่ว่า    “ยึดพระคำ สำแดงชีวิต” ในปีนี้จะเน้นเฉพาะเจาะจงมากขึ้นในส่วนของ  “การสำแดงชีวิต” โดยเฉพาะการสร้างภาระใจในการรับใช้ และการอุทิศตัวในการเป็นสาวกแท้มากขึ้น เพื่อสำแดงความรักของเราที่มีต่อพระเยซูคริสต์
2.และให้สอดคล้องกับคำพูดของพระเยซูคริสต์ในยอห์น 14:15 ที่ว่า “ถ้า​ท่าน​ทั้ง​หลาย​รัก​เรา ท่าน​ก็​จะ​ประพฤติ​ตาม​บัญญัติ​ของ​เรา​
3.
ขอบคุณพระเจ้าสำหรับความปลอดภัยของคนงาน และการก่อสร้าง ที่มีความคืบหน้าไปมากแล้ว ทั้งในส่วนของโครงสร้างหลัก ระบบไฟฟ้า และการตกแต่งภายใน ขอพระเจ้าประทานสติปัญญาในการทำงานของคณะกรรมการก่อสร้างอาคารคริสตจักร (คุณเทียนชัย คุณชาญกิจ คุณอภิทาน และคุณสุรเดช) ในการบริหารจัดการเรื่องต่างๆ ให้เรียบร้อย4.คณะกรรมการหาทุนเพื่อการก่อสร้างอาคารคริสตจักร (คุณเสริม คุณชูพรรณ คุณกรรณิกา คุณสุขุม และคุณวิทย์) ขอบคุณพระเจ้าสำหรับเงินถวายที่มีเข้าแล้ว 66,272,112.01 ล้านบาท
5.อธิษฐานเผื่อพี่น้องที่พักฟื้นจากการคลอด และพี่น้องที่ตั้งครรภ์ – คุณวีรารัช คุณกอบกาญจน์ คุณภีรพรรณ และคุณสิริพรรณ
6.อธิษฐานเผื่อพี่น้องที่เจ็บป่วย การพักฟื้นของคุณแม่ของคุณนภนันท์ คุณแม่ของคุณหลิวเยี่ยนฟาง และสุขภาพของผู้อาวุโสทุกๆ คน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *