วันจันทร์ที่ 5 มกราคม มาระโก 1:29-34 “พระเยซูรักษาแม่ยายของเปโตร”

พระเยซูคริสต์ไม่เพียงแต่ทำการอัศจรรย์ในวันสะบาโต แค่ในธรรมศาลาเท่านั้น แต่พระองค์ยังทรงกระทำการอัศจรรย์นอกธรรมศาลาด้วย พระคัมภีร์ตอนนี้บอกกับเราว่า หลังการประชุมในธรรมศาลา พระองค์ทรงกลับมาพักที่บ้านของเปโตร และอันดรูว์ เพื่อจะรับประทานอาหารที่จะถูกจัดขึ้นหลังจากเลิกการประชุม และในข้อ 32-34 เราพบว่า พระเยซูทรงใช้บ้านของเปโตรเป็นศูนย์กลางในการรักษาโรค เพราะมีประชาชนพาคนเจ็บป่วยมาหาตอนเย็น (32) (เพราะพ้นวันสะบาโตแล้ว สามารถที่จะแบกหามคนเจ็บป่วยมาได้ การแบกหาม / การเดินทางเกินกว่าที่กำหนด / การรักษาโรค = การทำงาน)

Q1  แม่ยายของเปโตรนอนป่วยอยู่ ซึ่งน่าจะป่วยตั้งแต่เช้า แต่ไม่มีใครพาไปหมอ เพราะจะผิดกฎวันสะบาโต (หามแคร่ /เดินทาง/รักษาโรค) แต่พระเยซูคริสต์ทรงตอบสนองอย่างไรเมื่อได้ยินว่า แม่ยายของเปโตรนอนป่วยอยู่?
Q2  ลองคิดดูว่า มีพี่น้องในคริสตจักร หรือคนในครอบครัว หรือเพื่อนของคุณที่กำลังเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ อธิษฐานฝากคนเหล่านั้นไว้กับพระเจ้า ขอพระองค์ทรงโปรดประทานการรักษาสำหรับคนเหล่านั้นด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *