วันอังคารที่ 6 มกราคม ยอห์น 5:1-18 “การรักษาโรคที่สระน้ำ”

เป็นอีกครั้งหนึ่งที่พระเยซูคริสต์ทรงรักษาคนในวันสะบาโต (ข้อ 8) ซึ่งนำความโกรธและเกลียดชังมาให้กับพวกยิวเป็นอันมาก จนพวกเขาพยายามหาช่องทางที่จะฆ่าพระเยซูคริสต์ (ข้อ 18) เพราะพระเยซูคริสต์อ้างสิทธิในการรักษาเหนือวันสะบาโตว่า เป็นสิ่งที่ถูกต้อง พระองค์ทำเหมือนกับที่พระเจ้าพระบิดาได้ทรงกระทำ (ข้อ 17)

Q1  หลังจากที่ชายคนนี้ได้รับการรักษาให้หายจากการเป็นง่อย เมื่อเขาได้มีโอกาสมาพบกับพระเยซูคริสต์อีกครั้ง พระองค์ทรงเตือนสติเขาในเรื่องใด? (ดูข้อ 14 ประกอบ)
Q2  “อย่าทำบาปอีก” คำพูดประโยคนี้ของพระเยซูคริสต์กำลังเตือนสติคุณในการดำเนินชีวิตสำหรับความผิดบาปที่คุณยังมีอยู่อย่างไรบ้าง?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *