วันพุธที่ 7 มกราคม มาระโก 3:1-6 “พระเยซูรักษาชายมือลีบ”

เหตุการณ์ตอนนี้เป็นเหตุการณ์ที่ค่อนข้างจะพิเศษ เพราะพระเยซูคริสต์กำลังถูกจับผิดโดยพวกฟาริสีผ่านการรักษาโรคในวันสะบาโต (ข้อ 2) ซึ่งพระเยซูคริสต์ก็ทรงทราบเรื่องนี้เป็นอย่างดี แต่พระองค์ก็ยังทรงรักษาชายมือลีบในวันสะบาโต

Q1  พระเยซูคริสต์ใช้วิธีการอย่างไรในการรับมือกับพวกฟาริสีที่พยายามจ้องจับผิดพระองค์เกี่ยวกับการรักษาโรคในวันสะบาโต? (ดูข้อ 3-5 ประกอบ)
Q2  คุณจะนำประโยคที่ว่า “ในวันนี้คุณควรจะทำการดี หรือควรจะทำร้าย จะช่วยชีวิตดีหรือจะผลาญชีวิตเสียดี” ไปใช้ในชีวิตของคุณอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *