วันอังคารที่ 20 มกราคม เยเรมีย์ 5:1-6 “ไม่อยากเห็นใครพินาศ”

การทำงานของเยเรมีย์ไม่ใช่เรื่องที่ง่าย เพราะเขาต้องวิ่งไปมาทั่วทั้งกรุงเยรูซาเล็ม (ข้อ 1) เพื่อจะเป็นปากเสียงของพระเจ้า และเรียกร้องให้ชนชาติอิสราเอลกลับใจ ทั้งๆ ที่พระเจ้าก็รู้ว่าในกรุงเยรูซาเล็มในเวลานั้นทุกคนต่างก็หลงจากทางของพระเจ้า (ข้อ 1)

Q1  ดูเหมือนว่าเยเรมีย์มีจิตใจที่ดี ไม่อยากเห็นอาณาจักรยูดาห์ถูกทำลาย เขาต่อรองกับพระเจ้าว่า ประชาชนธรรมดาอาจจะไม่มีความคิด (ข้อ 4) แต่พวกผู้ใหญ่ (กษัตริย์ /ปุโรหิต/ผู้นำ) น่าจะมีสักคนยังสัตย์ซื่อกับพระเจ้า และยังติดตามพระเจ้าอยู่ แต่เมื่อเยเรมีย์ไปหาพวกผู้ใหญ่ผลคือ? (ดูข้อ 5 ประกอบ) และผลที่เกิดขึ้นจากการไม่สัตย์ซื่อกับพระเจ้าคือ? (ดูข้อ 6 ประกอบ)
Q2  ในพระธรรม 2 เปโตร 3:9-10 กล่าวไว้ว่า “9องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ทรงเฉื่อยช้าในเรื่องพระสัญญาของพระองค์ ตามที่บางคนคิดนั้น แต่พระองค์ได้ทรงอดกลั้นพระทัยไว้ เพราะเห็นแก่ท่านทั้งหลายมาช้านาน พระองค์ไม่ทรงประสงค์ที่จะให้ผู้หนึ่งผู้ใดพินาศเลย แต่ทรงปรารถนาที่จะให้คนทั้งปวงกลับใจเสียใหม่ 10แต่ว่าวันขององค์พระผู้เป็นเจ้านั้น จะมาถึงเหมือนอย่างขโมยแอบย่องมา และในวันนั้น ท้องฟ้าจะล่วงเสียไปด้วยเสียงที่ดังกึกก้อง และโลกธาตุจะสลายไปด้วยไฟ และแผ่นดินโลกกับสิ่งสารพัดที่มีอยู่ในโลกนั้น จะต้องไหม้เสียสิ้น” คิดถึงคนที่คุณรักที่ยังไม่รู้จักพระเจ้า ถึงเวลาหรือยังที่คุณจะทำหน้าที่เหมือนกับเยเรมีย์ ที่จะวิ่งไปหาคนคนนั้น และประกาศข่าวดีเรื่องพระเยซูคริสต์ ก่อนที่เวลาจะหมด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *