วันพุธที่ 28 มกราคม สดุดี 100:3 “ทรงเป็นพระเจ้า”

จงรู้เถิดว่า พระเยโฮวาห์ทรงเป็นพระเจ้า

คือพระองค์เองที่ทรงสร้างเราทั้งหลาย และเราก็เป็นของพระองค์

เราเป็นประชากรของพระองค์ เป็นแกะแห่งทุ่งหญ้าของพระองค์

Q1  อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2-3 รอบ จนจดจำเนื้อหาได้ คำว่า “พระเยโฮวาห์” “เป็นพระเจ้า” “ทรงสร้างเรา” “เราเป็นของพระองค์” “เป็นประชากรของพระองค์” และ “เป็นแกะ” เกี่ยวข้องกันอย่างไร?
Q2  คุณคิดว่า การรู้จักตัวตนของพระเจ้า และการรู้จักตัวตนของตนเอง มีความสำคัญอย่างไรในการดำเนินชีวิตคริสเตียนของคุณ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *