วันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม สดุดี 100:4 “เข้าประตูของพระองค์”

จงเข้าประตูของพระองค์ด้วยการโมทนา

และเข้าบริเวณพระนิเวศของพระองค์ด้วยการสรรเสริญ

จงถวายโมทนาขอบพระคุณพระองค์ จงถวายสาธุการแด่พระนามของพระองค์

Q1  อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2-3 รอบ จนจดจำเนื้อหาได้ คำว่า “จง” “เข้าประตู” “โมทนา” “เข้าบริเวณพระนิเวศ” “สรรเสริญ” “โมทนาขอบพระคุณ” และ “ถวายสาธุการ” เกี่ยวข้องกันอย่างไร?
Q2  คิดถึงวันอาทิตย์ที่จะมาถึงนี้ ลองเตรียมเรื่องที่คุณจะขอบพระคุณพระเจ้า/สรรเสริญพระเจ้าสัก 1 เรื่อง และเล่าให้กับพี่น้องที่คุณเจอ (อย่างน้อยสัก 1 คน)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *