วันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ มาระโก 1:9-11 “เราชอบใจท่านมาก”

พระเยซูคริสต์ปรากฏตัวตามที่ยอห์นผู้ให้บัพติสมาได้กล่าวไว้ว่า “ภายหลังท่านจะมีอีกผู้หนึ่งเสด็จมา” การให้บัพติสมาของยอห์นเป็นการเรียกร้องให้คนที่ตระหนักว่า เป็นคนบาป กลับใจเสียใหม่ และใช้การบัพติสมาเป็นสัญลักษณ์แสดงให้เห็นถึงการกลับใจ การตายจากชีวิตเดิม และมีชีวิตใหม่ แต่พระเยซูคริสต์ไม่ได้รับบัพติสมาเพื่อล้างบาปเหมือนกับคนอื่นๆ แต่พระองค์ทรงรับบัพติสมาเพื่อให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่พระเจ้าพระบิดาได้ตั้งไว้ (มัทธิว 3:15)

Q1  การรับบัพติสมาของพระเยซูคริสต์ ทำให้เรารู้จักตัวตนที่แท้จริงของพระเยซูคริสต์อย่างไร? (ดูข้อ 10, 11 ประกอบ)
Q2  คุณจะทำให้คำพูดที่ว่า “ท่านเป็นบุตรที่รักของเรา เราชอบใจท่านมาก” เกิดขึ้นจริงในชีวิตของคุณได้อย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *