วันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ มาระโก 1:12-20 “การเริ่มต้นพันธกิจ”

ในพระคัมภีร์ตอนนี้มาระโกได้บันทึกเรื่องราวไว้ถึง 3 เรื่องด้วยกัน คือ มารผจญพระเยซู (12-13) การเริ่มต้นพันธกิจของพระเยซูคริสต์ (ข้อ 14-15) และการเรียกสาวกกลุ่มแรก (ข้อ 16-20) เพื่อจะแสดงให้รู้ว่า เนื้อหาเกี่ยวกับพันธกิจของพระเยซูกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้ว

Q1 ดูเหมือนว่า เรื่องของ “จังหวะ” และ “เวลา” จะเข้ามามีส่วนร่วมในเหตุการณ์ทั้ง 3 เหตุการณ์นี้ 1.มารผจญ (40 วัน 40 คืน) 2.เริ่มต้นพันธกิจ (เวลากำหนดมาถึงแล้ว 3.เรียกสาวก (จงตามเรามาเถิด-หมดเวลาหาปลาแล้ว)
Q2 คุณรู้หรือไม่ว่า ตัวคุณเองก็เป็นส่วนหนึ่งในพันธกิจของพระเจ้าที่ได้ทรงเริ่มต้นเอาไว้ผ่านทางพระเยซูคริสต์ และพระองค์ทรงปรารถนาจะเห็นชีวิตของคุณเดินไปสู่ความสำเร็จ เหมือนอย่างที่พระธรรม ฟีลิปปี 1:6 กล่าวไว้ว่า “ข้าพเจ้าแน่ใจว่าพระองค์ผู้ทรงตั้งต้นการดีไว้ในพวกท่านแล้ว จะทรงกระทำให้สำเร็จจนถึงวันแห่งพระเยซูคริสต์” ถ้าวันนี้พระเจ้าตรัสกับคุณว่า “จงตามเรามา” พระองค์อยากให้คุณติดตามพระองค์ในเรื่องใด?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *