วันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ มาระโก 1:21-28 “ด้วยสิทธิอำนาจ”

มาระโกต้องการจะสื่อสารให้เห็นถึงสิทธิอำนาจของพระเยซูคริสต์ที่ไม่เหมือนกับใครในโลกนี้ เพราะเป็นสิทธิอำนาจที่พระองค์ได้รับมาจากพระเจ้าพระบิดา และเป็นสิทธิอำนาจที่มีอยู่ในตัวของพระองค์แล้วในฐานะขององค์พระผู้เป็นเจ้า

Q1  เกิดอะไรขึ้นเมื่อพระเยซูคริสต์ทรงสอน รักษาโรคและขับผี ด้วยสิทธิอำนาจ (เติมคำตอบในช่องผลลัพธ์)
Q2  “การรับรู้ถึงสิทธิอำนาจ” อาจทำให้เกิดผลลัพธ์แค่ความประหลาดใจ (เหมือนประชาชน) แต่ “การยอมรับในสิทธิอำนาจ” ไม่เพียงแต่ทำให้เกิดการประหลาดใจ แต่ยังเกิดการเปลี่ยนแปลงด้วย (ผีที่ถูกขับออก / โรคที่หาย) ในฐานะที่คุณเป็นผู้ที่เชื่อและติดตามพระเยซูคริสต์ คุณติดตามพระองค์แบบ “รับรู้ถึงสิทธิอำนาจของพระองค์” หรือ “ยอมรับในสิทธิอำนาจของพระองค์” ใช้เวลาอธิษฐานส่วนตัวกับพระเจ้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *