วันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ มาระโก 3:31-35 “ครอบครัวเดียวกัน”

ดูเหมือนว่า คนที่มารายล้อมที่จะฟังคำสอน และดูการอัศจรรย์ที่จะเกิดขึ้นไม่ได้มีเฉพาะคนทั่วไปเท่านั้น แม้แต่คนในครอบครัวของพระเยซูคริสต์ก็อยู่ในบริเวณนั้นด้วย มีบางคนเห็นและทูลบอกพระเยซูคริสต์ว่า “มารดาและน้องของพระองค์มาหา และรอคอยอยู่ข้างนอก” เป็นอีกครั้งที่พระเยซูคริสต์ทรงใช้สถานการณ์จริงที่เกิดขึ้น เพื่อจะให้บทเรียนฝ่ายจิตวิญญาณ ในเรื่อง “ครอบครัวของพระเจ้า”

Q1  พระเยซูคริสต์ทรงตั้งคำถามว่า “ใครเป็นมารดาของเรา และใครเป็นพี่น้องของเรา” คำตอบคือ? (ดูข้อ 34-35 ประกอบ)
Q2  คุณก็เป็นคนหนึ่งในครอบครัวของพระเจ้า ผ่านทางพระเยซูคริสต์ เหมือนในพระธรรมเอเฟซัส 2:19 ที่ว่า “เหตุฉะนั้นท่านจึงไม่ใช่คนต่างด้าวต่างแดนอีกต่อไป แต่ว่าเป็นพลเมืองเดียวกันกับธรรมิกชน และเป็นครอบครัวของพระเจ้า” คุณคิดว่า พระเจ้าทรงปรารถนาให้คุณมีบทบาทอย่างไรบ้างในครอบครัวใหญ่ที่ชื่อว่า คริสตจักรพระคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *