วันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ มาระโก 4:1-20 “ดิน 4 แบบ”

คำอุปมา คือ การเปรียบเทียบสิ่งที่เหมือนกันหรือแตกต่างกันใช้คำว่า ดุจ ดั่ง ราว เสมือน เป็น เหมือน อย่าง เท่า ราวกับ เป็นต้น ส่วนมากเป็นคำที่ใช้อยู่ใกล้ตัวทุกๆ วัน ถ้า เพื่อสร้างความหมายใหม่ให้เกิดขึ้น พระเยซูคริสต์เองก็ใช้คำอุปมาสำหรับการสอนเรื่องฝ่ายจิตวิญญาณ เพราะพระองค์ต้องการให้คนที่สนใจจริงๆ เท่านั้นที่จะเข้าใจ

Q1  พระเยซูคริสต์ตรัสเป็นคำอุปมาไว้น่าสนใจ แต่สิ่งที่น่าสนใจกว่าคือ “ความหมาย”
Q2  ลองทบทวนชีวิตของคุณว่า คุณเป็นดินแบบไหน? และดินแบบไหนที่พระเจ้าอยากให้คุณเป็น?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *