วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม โยชูวา 10:1-15 “ชาวกิเบโอน III”

การที่ชาวกิเบโอนยอมจำนนต่อโยชูวาและชนชาติอิสราเอล ทำให้เกิดความไม่พอใจกับชาวเมืองอื่นๆ ที่ในแถบนั้น โดนเฉพาะอาโดนีเซเดกเจ้าเมืองเยรูซาเล็ม ท่านจึงได้เชิญชวนเจ้าเมืองอีก 4 หัวเมืองคือ โฮฮัมเจ้าเมืองเฮโบรน ปิรามเจ้าเมืองยารมูท ยาเฟียเจ้าเมืองลาคีช และเดบีร์เจ้าเมืองเอกโลน รวมเป็น 5 เมือง ยกกองทัพเข้าโจมตีเมืองกิเบโอน ทำให้ชาวเมืองกิเบโอนต้องร้องขอการช่วยเหลือจากโยชูวาและชนชาติอิสราเอล ซึ่งพระเจ้าก็ทรงนำให้โยชูวานำชนชาติอิสราเอลเข้าช่วยเหลือ

Q1  พระเจ้าทรงทำการอัศจรรย์อะไร ที่ยืนยันคำพูดของพระองค์ที่มีต่อโยชูวาในข้อ 8 ที่ว่า “อย่ากลัวเขาเลย เพราะได้มอบเขาไว้ในมือของเจ้าแล้ว จะไม่มีผู้ใดในพวกเขาสักคนเดียวที่จะยืนหยัดต่อสู้กับเจ้าได้”? (ดูข้อ 10-15 ประกอบ)
Q2  จากประโยคในข้อ 15 ที่ว่า “เพราะว่า พระเจ้าทรงต่อสู้เพื่ออิสราเอล” ลองทบทวนชีวิตของคุณว่า พระเจ้าได้ทรงต่อสู้เพื่อชีวิตของคุณในเรื่องใดบ้าง? ใช้เวลานี้อธิษฐานขอบพระคุณพระองค์ สำหรับสิ่งดีที่พระองค์ได้ทรงกระทำเพื่อคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *