วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม เอเฟซัส 4:27, ยากอบ 4:7ข. “หลีกเลี่ยง & ต่อสู้”

ในสุภาษิตจีนบอกไว้ว่า “รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง” และ ในหนังสือ 3 ก๊กซึ่งเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับสงคราม ได้บันทึกยุทธวิธีในการวางแผนต่อสู้ไว้อย่างมากมายถึง 36 ยุทธวิธีด้วยกัน ซึ่งมีทั้งการต่อสู้อย่างซึ่ง ๆ หน้า การต่อสู้แบบกองโจร การนิ่งเฉย ฯลฯ รวมถึงวิธีการหนีด้วย ซึ่งเป็นยุทธวิธีสุดท้าย เช่นเดียวเราที่เป็นคริสเตียน เราต้องเรียนรู้ที่จะวางแผนที่จะเผชิญหน้ากับการทดลองที่เข้ามาในชีวิต

Q1  จากพระธรรม เอเฟซัส 4:27 “และอย่าให้โอกาสแก่มาร” และ ยากอบ 4:7 “จงต่อสู้กับมาร และมันจะหนีท่านไป” คำว่า “อย่าให้โอกาส” และ “ต่อสู้” ช่วยให้เราเห็นถึงวิธีในการจัดการกับการทดลองอย่างไร?
Q2  มีการทดลองใดบ้างในชีวิตของคุณที่ต้องจัดการด้วย “การอย่าให้โอกาส” หรือจัดการด้วย “การต่อสู้” อธิษฐานขอพระเจ้าให้คุณมีสติปัญญาเลือกใช้วิธีการที่ถูกต้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *