วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน ยอห์น 18:28-40 “ถูกตัดสิน II”

หลังจากที่มหาปุโรหิตไม่สามารถที่จะหาความผิดในตัวของพระเยซูได้ พวกเขาได้ส่งพระองค์ให้ไปพบกับปีลาต เพื่อจะตัดสินประหารชีวิตพระเยซู เพราะความจริงพวกเขาไม่สามารถตัดสินประหารผู้คนได้ เพราะตามกฎหมายต้องให้เจ้าเมืองที่ได้รับมอบอำนาจจากโรมเป็นผู้ตัดสิน

Q1  หลังจากที่ปีลาตทำการสอบสอนพระเยซู ปีลาตได้สรุปการสอบสวนอย่างไร? (ดูข้อ 35, 38, 39 ประกอบ)
Q2  ประโยคที่ว่า “ทั้งนี้เพื่อให้เป็นจริงตามพระดำรัสของพระเยซู ซึ่งตรัสไว้ว่าพระองค์จะทรงสิ้นพระชนม์อย่างไร” และ“เราไม่เห็นคนนั้นมีความผิด” ช่วยให้คุณเห็นถึงความรักของพระเยซูที่มีต่อคุณ และคุณค่าของความรอดที่คุณมีอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *