สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2015

สูจิบัตร 22 พฤศจิกายน 2015

國語部程序表二○一五年十一月廿二日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 22 พฤศจิกายน ค.ศ. 2015 เวลา : 10:30 น.

ผู้เทศนา : อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
: คุณวิทย์
ผู้เดินถุงถวาย : คุณสุมล/คุณนงค์ลักษณ์
ผู้อ่านพระวจนะ
:คุณสุภัทรา
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม :คุณดิเรก/คุณรพีพรรณ
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณณัฐฐิติชญาเชิญชวนนมัสการ :
อ่านพระวจนะ
: “เฉลยธรรมบัญญัติ 15:1-11”  คุณสุภัทรา
นมัสการด้วยเพลงสั้น : ขอจงถวายมงกุฎ โอ ข้ายกพระนามสูงสุด เจ้ารักเราหรือ พระบิดาในสวรรค์
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณณัฐฐิติชญา
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “ข้ามอบทุกสิ่งแด่พระเยซู”
เทศนา : ให้ หรือไม่ให้ดี? “ฟิลิปปี 4:14-23” อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “พระองค์ผู้ทรงสัตย์ซื่อ” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *