วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2 โครินธ์ 5:9 “ที่พอพระทัยของพระเจ้า”

เหตุฉะนั้นเราตั้งเป้าของเราว่า จะอยู่ในกายนี้ก็ดีหรือไม่อยู่ก็ดี
เราก็จะทำตัวให้เป็นที่พอพระทัยของพระองค์

Q1 อะไรคือ“อุปสรรค”ที่ทำให้คุณไม่สามารถดำเนินชีวิตให้เป็น“ที่พอพระทัยของพระเจ้า”?
Q2 ลองตั้ง “เป้าหมายหนึ่งอย่าง” ที่คุณจะมีชีวิตที่พระเจ้าพอพระทัยภายในปีนี้?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี   สดุดี 116-118    1 โครินธ์ 7:1-19

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *