รายการวันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2016

ภาคภาษาไทย รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่ห้องรวีฯ นมัสการ เวลา 10.30 น. ที่ห้องนมัสการชั้น 4
ภาคภาษาจีน รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่ห้องรวีฯ นมัสการ เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1
ประชุมร่วมคณะมัคนายก–คณะกรรมการดำเนินงานการเงินและทรัพย์สินฯ เวลา 13.30 น.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *