วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม โรม 5:8 “ความรักของพระเจ้า”

แต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราทั้งหลาย
คือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้น พระคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อเรา

Q1 พระคัมภีร์ข้อนี้ช่วยให้คุณเข้าใจถึง “ความรักของพระเจ้า” ที่มีต่อชีวิตของคุณอย่างไร?
Q2 คุณจะ “ตอบสนอง” ต่อความรักของพระเจ้าอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี   สดุดี 119:1-88   1 โครินธ์ 7:20-40

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *