เฝ้าเดี่ยว วันเสาร์ 2 ต.ค. เฉลยธรรมบัญญัติ 1:19-33

โมเสสได้ย้อนกลับไปเล่าถึงเรื่องราวที่คาเดชบารเนีย (กันดารวิถีบทที่ 13-14) สิ่งหนึ่งโมเสสยืนยันอีกครั้งคือ แผ่นดินที่ซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราประทานแก่เรานั้น เป็นแผ่นดินที่ดี (ข้อ 25) ลองทบทวนชีวิตของเรา การได้รู้จักพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่ที่สุดที่ชีวิตของเราเคยมี ถ้าเวลานี้คุณสงสัยในพระเจ้า ใช้เวลานี้ทบทวนเวลาที่คุณได้รู้จักกับพระเจ้า และได้ยอมรับพระองค์เข้ามาในชีวิตของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *