สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 3 ตุลาคม 2010

สูจิบัตร 3 ต.ค. 2010

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 3 ตุลาคม ค.ศ. 2010 เวลา : 10:00 น.

ผู้นำประชุม : อ.นนท์ชัย/คุณสุนทรีย์  ผู้นำเพลงสั้น : คุณจินตนาภรณ์/คุณสุนทรีย์
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณอัจฉรา/คุณเฉินจิ้ง  ผู้บรรเลงเปียโน : คุณจางเจียยุ่น
ผู้ถือถุงถวายทรัพย์
: คุณเฉินเฉาจิ้ง คุณวีระชัย คุณหวางลี่เผิง ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณธีระ
ผู้ต้อนรับ
& ปฏิคม : คุณดิเรก/คุณนงค์ลักษณ์ ผู้เทศนา : อ.เหอจื้อผิง/คุณวันทนาพร

อธิษฐาน : เผื่อ “ประเทศมาซิโดเนีย”
นมัสการด้วยเพลงสั้น
: สรรเสริญแด่พระเจ้า ข้ายึดมั่นในคำสัญญา แต่ข้ารู้จักพระองค์ที่ข้าเชื่อ
ใคร่ครวญพระวจนะ
: “2 เปโตร 1:10”
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป
:
อ่านพระวจนะ
: “สดุดี 139:1-6” คุณอัจฉรา/คุณเฉินจิ้ง
คณะนักร้องภาคภาษาไทย
: โฮซันนา
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่
:
อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณธีระ
ถวายเพลงและถวายทรัพย์
: “ในเวลาของพระคริสต์”
เทศนา
: “พระเจ้าผู้ทรงสัพพัญญู” โรม 8:28-39 อ.เหอจื้อผิง/คุณวันทนาพร
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง :
“ขอบพระคุณด้วยใจกตัญญู (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
พิธีมหาสนิท
: อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “อาเมน”
สงบใจอธิษฐาน
:
เลิกประชุม
:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *