เฝ้าเดี่ยว วันจันทร์ 4 ต.ค. เฉลยธรรมบัญญัติ 2:1-23

แม้อิสราเอลจะต้องร่อนเร่อยู่ในถิ่นทุรกันดารถึง 40 ปี แต่เราก็เห็นถึงความห่วงใย และการดูแลรักษาของพระเจ้า พระองค์ไม่ได้ทรงทอดทิ้งอิสราเอลแม้แต่วันเดียว สิ่งนี้หนุนใจคุณอย่างไรในการดำเนินชีวิตวันนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *