วันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม ลูกา 2:7 “ที่ว่าง”

นางจึงประสูติบุตรชายหัวปี เอาผ้าอ้อมพันและวางไว้ในรางหญ้า
เพราะว่าไม่มีที่ว่างให้เขาในโรงแรม

Q1 “พระเยซูคริสต์” ทรงมีความหมายสำหรับคุณในช่วงเวลาคริสตมาสอย่างไร?
Q2 คุณจะ “จัดที่ว่าง” ในช่วงเทศกาลคริสตมาสนี้ เพื่อที่จะใช้เวลาส่วนตัวกับพระองค์อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี เศฟันยาห์ 1-3  วิวรณ์ 16

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *