เฝ้าเดี่ยว วันพุธ 6 ต.ค. เฉลยธรรมบัญญัติ 3:1-11

โมเสสได้บอกเบื้องหลังของความสำเร็จในชัยชนะเหนือเมืองบาชานว่า เป็นมาจาก “พระเจ้า” ลองสำรวจความสำเร็จต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณ คุณคิดว่า พระเจ้าทรงมีส่วนในความสำเร็จเหล่านั้นอย่างไร?  ใช้เวลานี้อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *