เฝ้าเดี่ยว วันศุกร์ 8 ต.ค. เฉลยธรรมบัญญัติ 4:1-14

จากบทที่ 4 เป็นต้นไปเป็นการแจ้งกฎบัญญัติของพระเจ้า เพื่อให้ชนชาติรักษาพระบัญญัติเคร่งครัด พระคำของพระเจ้า “อย่าเสริม เติม และอย่าตัดออก” โมเสสไม่ได้ทำตามคำบัญชาของพระเจ้า จึงถูกปรับโทษไม่ให้เข้าแผ่นดินคานาอัน (ดู กันดารวิถี 20:18-12) คำตักเตือนของโมเสสใน 4:2 เตือนอะไรคุณ? และคุณจะรักษาพระบัญญัติของพระเจ้าอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *