เฝ้าเดี่ยว วันพุธ 13 ต.ค. เฉลยธรรมบัญญัติ 6:1-25

โมเสสตักเตือนถึงความสำคัญในการเชื่อฟังพระบัญญัติ โดยเน้นด้วยคำหลายๆ คำที่น่าสนใจ เช่น อยู่ในใจ อุตส่าห์สอน (นั่ง นอน เดิน ลุกขึ้น) พูดถึง พันไว้ที่ข้อมือ จารึกไว้ที่หว่างคิ้ว เขียนไว้ที่เสาประตูเรือน ซึ่งคำเหล่านี้เน้นให้เรา ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของพระเจ้า ใช้เวลานี้ท่องข้อ 17

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *