เฝ้าเดี่ยว วันศุกร์ 15 ต.ค. เฉลยธรรมบัญญัติ 8:1-20

เป็นคำเตือนของโมเสส “ไม่ให้ลืมพระเจ้า” และเคล็ดลับหนึ่งโมเสสบอกไว้ที่นี่คือ “การศึกษาพระวจนะของพระเจ้า” เพราะเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์ และศึกษามากเท่าไร ก็จะยิ่งช่วยให้เราเห็นว่า พระเจ้านั้นทรงกระทำการดีอะไรบ้างในชีวิตของเรา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *