เฝ้าเดี่ยว วันเสาร์ 16 ต.ค. เฉลยธรรมบัญญัติ 9:1-21

พระเจ้าตรัสว่า “เราได้เห็นชนชาตินี้แล้วและดูเถิด เขาทั้งหลายเป็นชนชาติที่ดื้อ” (ข้อ 13) ถ้าวันนี้พระเจ้ามองดูชีวิตของเรา พระองค์จะพูดประโยคเดียวกันหรือไม่ มีอะไรที่คุณอยากจะเปลี่ยนแปลงบ้าง?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *