เฝ้าเดี่ยว วันพุธ 20 ต.ค. เฉลยธรรมบัญญัติ 12:1-14

โมเสสได้กำหนดให้มีสถานนมัสการเพียงแห่งเดียว คือ พลับพลา (ซึ่งจะเคลื่อนย้ายไปเรื่อยๆ ในช่วงที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร และหลังจากที่เข้าไปในแผ่นดินแห่งพันธสัญญาแล้ว พระเจ้าทรงกำหนดให้ตั้งพลับพลาไว้ที่เมืองชิโลห์) ในวันนี้คริสตจักรเป็นสถานที่พระเจ้าเลือกไว้สำหรับคุณ คุณควรจะไปคริสตจักรด้วยท่าทีอย่างไร? (ดูข้อ 6-8, 11-14)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *