เฝ้าเดี่ยว วันเสาร์ 23 ต.ค. เฉลยธรรมบัญญัติ 14:1-21

“การเชือดเนื้อตนเอง” และ “การทำหน้าผากให้โล้น” เป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมความเชื่อท้องถิ่นของชาวคานาอัน “ต้มลูกแพะด้วยน้ำนมแม่ของมัน” เป็นสูตรการถวายบูชาของชาวคานาอัน ข้อห้ามเหล่านี้เพื่อประชาชนอิสราเอลจะห่างจากพิธีกรรมมลทินและตระหนักว่าต้องแยกตนออกมาบริสุทธิ์ (ดู 1 เปโตร 2:9 ประกอบ) คุณจะดำเนินชีวิตอย่างไรที่จะเป็นคนบริสุทธิ์ท่ามกลางสังคมที่เต็มไปด้วยรูปเคารพ? (ในแง่ของการป้องกัน/หลีกเลี่ยง/ต่อสู้)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *