สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2010

สูจิบัตร 24 ต.ค. 2010

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 24 ตุลาคม ค.ศ. 2010 เวลา : 9:00 น.

ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ ผู้นำประชุม : คุณปริญญา
ผู้เดินถุงถวาย : คุณขนิษฐา/คุณดวงพร ผู้อ่านพระวจนะ : คุณภัทรพร
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณนภนันท์  ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : คุณภูมินทร์/คุณชูพรรณ

เชิญชวนนมัสการ :
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป
:
นมัสการด้วยเพลงสั้น
: นับที่มี บางสิ่งเกิดขึ้นในดวงใจ จากวันนั้น พระเจ้าเป็นความรัก
อ่านพระวจนะ
: “เอเฟซัส 5:15-17, 21-33; 6:1-4” คุณภัทรพร
อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณนภนันท์
ถวายเพลงและถวายทรัพย์
: “พระเจ้าทรงเลี้ยงดู”
เทศนา
: การถ่ายทอดค่านิยมคริสเตียนให้แก่ลูก “สุภาษิต 22:6” อ.เอสรา โมทนาพระคุณ
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง
: “รักพระคริสต์” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่
:
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน
:
เลิกประชุม
:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *