รายการวันอาทิตย์ที่ 28 พ.ค. 2017

ภาคภาษาไทย รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่ห้องรวีฯ นมัสการ เวลา 10.30 น. ที่ห้องนมัสการชั้น 4
ภาคภาษาจีน รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่ห้องรวีฯ นมัสการ เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1
อบรม “การเป็นผู้อารักขาที่สัตย์ซื่อด้านการเงิน” เวลา 13.30-15.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *