ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2017

วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2017

ผู้นำประชุม : คุณอภิทาน
ผู้เทศนา : คุณวิทย์ สุนทรนันท์
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณฑิฆัมพร
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณวันดี
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณภัทรพร คุณกอมณี
ทีมต้อนรับ : คุณชัยพร คุณวิภาวัลย์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *