รายการวันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2016

นมัสการภาคภาษาไทย รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. นมัสการ เวลา 10.30 น. ที่ห้องนมัสการชั้น 4
นมัสการภาคภาษาจีน รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. นมัสการ เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1
ประชุมคณะมัคนายกและที่ปรึกษา ที่ห้อง 31 เวลา 13.00 น.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *