คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2023

หัวข้อ: “การรักษาโรคที่สระน้ำ”
ข้อพระคัมภีร์: ยอห์น 5:1-18
ผู้เทศนา: อ.ชัยวัฒน์ ชาวเมืองแมน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *