หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2011

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

1.      สมาชิกทุกคนที่จะเติบโตกับพระเจ้า ผ่านการเฝ้าเดี่ยว การศึกษาพระคัมภีร์ การอธิษฐาน และการมีส่วนร่วมรับใช้ในคริสตจักร  โดยมีเป้าหมายเดียวกันเหมือนกับคำขวัญปีนี้ของคริสตจักรที่ว่า “สร้างสาวก สานสัมพันธ์ ร่วมกันรับใช้”
2.      การสอนภาษาจีนเพื่อการประกาศ ทั้ง 2 ชั้นในวันเสาร์ และวันอาทิตย์ เวลา 14.00 – 16.00 ซึ่งตอนนี้มีนักเรียน 20 คน (นักเรียนใหม่ 12 คน นักเรียนเก่า 8 คน ในจำนวนมึ 15 คนไม่เป็นคริสเตียน) ขอพระเจ้าทรงเสริมกำลังทีมอาจารย์ผู้สอน คุณกรรณิกา คุณจินตนาภรณ์ คุณวรีรัตน์ และคุณภีรพรรณ
3.      งานฟื้นฟูของคริสตจักรในหัวข้อ “การเชื่อฟัง การอัศจรรย์ การเปลี่ยนแปลง” โดย ศจ.สมศักดิ์ ชูสงฆ์ ในวันที่ 5 – 6 มีนาคม 2011 ขอพระเจ้าทรงนำการฟื้นฟูและการเปลี่ยนแปลงมาถึงสมาชิกทุกๆ คน
4.      การอบรมของภาคภาษาจีน ในวันที่ 19 – 20 มีนาคม 2011 อธิษฐานเผื่อสมาชิกที่จะสามารถจัดเวลามาร่วม และรับการเสริมสร้างจากพระวจนะของพระเจ้า สอนโดย อ.ล่ายเถิงเซิน
5.      การเตรียมค่ายคริสตจักรในวันที่  15 – 17 กรกฎาคม 2011 ณ สถานอบรมคริสเตียนแบ๊บติสต์ พัทยา อธิษฐานเผื่อคุณวีระวงษ์ ซึ่งเป็นประธานค่าย และคณะกรรมการในการจัดเตรียมรายการต่างๆ รวมถึงวิทยากรของค่ายคือ อ.ประยูร ลิมะหุตะเศรณี
6.      การจัดเตรียมงาน 60 ปี ที่จะมีขึ้นในวันที่ 18 กันยายน 2011 สำหรับการวางแผน และดำเนินการในเรื่องต่างๆ ให้เหมาะสม การจัดทำหนังสือ รวมทั้งการติดตามงาน เพื่อให้ทุกอย่างเสร็จทันเวลาที่กำหนด
7.      โครงการ “พระเจ้าตรัสกับฉันวันนี้ว่า…” และโครงการ “ตาสว่าง” ที่จะช่วยเหลือสมาชิกให้มีความรู้ความเข้าใจในพระวจนะของพระเจ้ามากขึ้น และนำไปใช้ได้ในชีวิตจริง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *