สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2011

สูจิบัตร 20 ก.พ. 2011

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 20 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2011 เวลา : 9:00 น.

ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ ผู้นำประชุม : คุณคเณศร์
ผู้เดินถุงถวาย
: คุณภูมินทร์/คุณชวกร  ผู้อ่านพระวจนะ : คุณเพชรรัตน์
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณอภิทาน ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : คุณอุลัย/คุณณิชา

เชิญชวนนมัสการ :
นมัสการด้วยเพลงสั้น
: รักวิเศษ รักพระคริสต์ ขอหัวใจที่เหมือนพระทัยพระองค์
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป
:
อ่านพระวจนะ
: “ลูกา 10:25-37” คุณเพชรรัตน์
อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณอภิทาน
ถวายเพลงและถวายทรัพย์
: “ความรักมั่นคง”
เทศนา
: การช่วยเหลือผู้อื่น “ฮีบรู 13:16” นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง
: “อยู่เพื่อพระเยซู” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่
:
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน
:
เลิกประชุม
:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *