สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน 2011

สูจิบัตร 10 เม.ย. 2011

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 10 เมษายน ค.ศ. 2011 เวลา : 9:00 น.

ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ ผู้นำประชุม : อ.วินัย
ผู้เดินถุงถวาย
: คุณขวัญเนตร/คุณณัฐฐิติชญา ผู้อ่านพระวจนะ : คุณสุภัทรา
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณจินตนาภรณ์  ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : คุณอุลัย/คุณรพีพรรณ

เชิญชวนนมัสการ : “สดุดี 146:1-2”
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป
:
นมัสการด้วยเพลงสั้น
: เชิญมารื่นเริงยินดี พระเยซูเป็นที่รักของข้า หมดทั้งชีวิต
อ่านพระวจนะ
: “อิสยาห์ 64:6-9” คุณสุภัทรา
อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณจินตนาภรณ์
ถวายเพลงและถวายทรัพย์
: “นับพระพร”
เทศนา
: จงถวายตัว “โรม 12” อ.โสภณ จริยาสุวรรณ
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง
: “ข้ายึดมั่นในคำสัญญา” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่
:
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน
:
เลิกประชุม
:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *