สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2011

สูจิบัตร 22 พ.ค. 2011

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 22 พฤษภาคม ค.ศ. 2011 เวลา : 9:00 น.

ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ ผู้นำประชุม : คุณชาญกิจ
ผู้เดินถุงถวาย
: คุณอุลัย/คุณนงค์ลักษณ์ ผู้อ่านพระวจนะ : คุณสุภัทรา
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณจำเริญ ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : คุณสุมล/คุณรพีพรรณ

เชิญชวนนมัสการ : “เฉลยธรรมบัญญัติ 33:27”
นมัสการด้วยเพลงสั้น
: ข้าผจญทุกสิ่ง ชิดกางเขน เมื่อข้าเพ่งดูกางเขนประหลาด พักพิงในอ้อมแขนนิรันดร์
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป
:
อ่านพระวจนะ
: “เอเฟซัส 4:1-7” คุณสุภัทรา
อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณจำเริญ
ถวายเพลงและถวายทรัพย์
: “นับพระพร”
เทศนา
: ความอดกลั้นใจ “กาลาเทีย 5:22” อ.สันติ แก้วเตชะ
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง
: “พักพิงในอ้อมแขนนิรันดร์” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่
:
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน
:
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *