สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2011

สูจิบัตร 26 ก.ค. 2011

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 26 มิถุนายน ค.ศ. 2011 เวลา : 9:00 น.

ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ  ผู้นำประชุม : คุณภูมินทร์
ผู้เดินถุงถวาย
: คุณวรวดี/คุณจินตนาภรณ์ ผู้อ่านพระวจนะ : คุณสุมล
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณชาญกิจ  ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : คุณอุลัย/คุณพรพรรณา

เชิญชวนนมัสการ :
นมัสการด้วยเพลงสั้น
: พระเจ้าทรงเลี้ยงดู เวลานี้ เมื่อมองดูความบริสุทธิ์
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป
:
อ่านพระวจนะ
: “อิสยาห์ 5:1-7” คุณสุมล
อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณชาญกิจ
ถวายเพลงและถวายทรัพย์
: “พระเจ้าทรงเลี้ยงดู”
เทศนา
: อย่างนี้ไม่ยุติธรรม “ยอห์น 8:1-11” อ.วินัย สีสัน
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง
: “พระเยซูเป็นที่รักของข้า” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่
:
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน
:
เลิกประชุม
:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *