ค่ายคริสตจักรพระคุณ 15 – 17 กรกฏาคม 2011

“การที่มีคุณของเราก็พอแก่เจ้าแล้ว เพราะความอ่อนแอมีที่ไหน เดชของเราก็มีฤทธิ์ขึ้นเต็มขนาดที่นั้น” 2 โครินธ์ 12:9

วิทยากร อ.ประยูร ลิมะหุตะเศรณี และ อ.ตู้กวางเหย้า
สถานที่อบรมคริสเตียน แบ๊บติสต์ พัทยา

สมัครได้วันนี้จนถึง 2 ก.ค. 2011 ที่คุณชูพรรณ (ภาษาไทย) และ คุณจางเจียยุ่น (ภาษาจีน)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *