สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม ค.ศ. 2024

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม ค.ศ. 2024  เวลา 09:15 น.

ผู้นำประชุม : คุณอภิทาน ลี                   
ผู้เทศนา : คุณชาญกิจ ยงปิยะกุล
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : ทีมปฏิคม              
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณอุไรพร จิตวารี คุณภัทรพร ชาวเมืองแมน                                                                                                                                              

ใคร่ครวญพระวจนะ :2 พงศาวดาร 7:14
นมัสการด้วยเพลงสั้น : เวลานี้ ข้าวางทุกสิ่ง ในเวลาของพระคริสต์
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ :ยอห์น 10:11-18           
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “พระเจ้าทรงเลี้ยงดู”                                
เทศนา : “เราเป็นผู้เลี้ยงที่…”ยอห์น 10:11-18คุณชาญกิจ ยงปิยะกุล
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “หมดทั้งชีวิต”                                       
ประกาศ :
อธิษฐานขอพระพร :
ถวายเพลง : “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *