สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2012

สูจิบัตร 8 ม.ค. 2012

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 8 มกราคม ค.ศ. 2012  เวลา : 9:00 น.

ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ  ผู้นำประชุม : คุณสุเมธ
ผู้เดินถุงถวาย
: คุณนงค์ลักษณ์/คุณจินตนาภรณ์  ผู้อ่านพระวจนะ : คุณภัทรพร
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณชาญกิจ  ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : คุณพรพรรณา/คุณฑิฆัมพร

 เชิญชวนนมัสการ :
นมัสการด้วยเพลงสั้น : จะบอกว่า… เชิญมารื่นเริงยินดี ข้าผจญทุกสิ่ง ข้าจะรักและบูชา ทุกวันเวลา
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ
: “มาระโก 12:28-31” คุณภัทรพร
อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณชาญกิจ
ถวายเพลงและถวายทรัพย์
: “ผู้รับใช้”
เทศนา : “2 โครินธ์ 1” การชูใจซึ่งกันและกัน อ.วิชัย ธรรมทวีธิกุล
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง
: “พระเจ้าดีต่อฉัน” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)  
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่
:
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
“สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน
:
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *